Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
addle-head
addle-head
['ædlhed]
Cách viết khác:
addle-pate
['ædlpeit]
danh từ
người đầu óc lẫn quẫn


/'ædlhed/ (addle-pate) /'ædlpeit/
pate) /'ædlpeit/

danh từ
người đầu óc lẫn quẫn

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "addle-head"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.