Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
addle-brained
addle-brained
['ædl'breind]
tính từ
đầu óc lẫn quẫn, quẫn trí, rối trí


/'ædl'breind/

tính từ
đầu óc lẫn quẫn, quẫn trí, rối trí

Related search result for "addle-brained"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.