Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
addison's disease
addison's+disease
['ædisnzdi',zi:z]
danh từ
(y học) bệnh A-đi-sơn


/'ædisnzdi',zi:z/

danh từ
(y học) bệnh A-đi-sơn


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.