Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ack-ack
ack-ack
['æk'æk]
danh từ
súng cao xạ
tiếng súng cao xạ


/'æk'æk/

danh từ (từ lóng)
súng cao su
tiếng súng cao xạ
sự bắn súng cao xạ

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "ack-ack"
  • Words pronounced/spelled similarly to "ack-ack"
    ack-ack acock

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.