Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
accessibility
accessibility
[æk,sesi'biliti]
danh từ
tính có thể tới được, tính có thể đến gần được
sự dễ bị ảnh hưởng(Tech) khả năng truy cập; tính tiếp cận

/æk,sesi'biliti/

danh từ
tính có thể tới được, tính có thể đến gần được
sự dễ bị ảnh hưởng

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "accessibility"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.