Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
acceleration

acceleration
[ək,selə'rei∫n]
danh từ
sự làm nhanh thêm, sự thúc mau, sự giục gấp
gia tốc
acceleration of gravity
(vật lý) gia tốc của trọng lực(Tech) gia tốc, tăng tốc; độ gia tốc


complementary a. sự tăng tốc Coriolit, gia tốc Coriolit
instantaneous a. gia tốc tức thời
local a. gia tốc địa phương
normal a. gia tốc pháp tuyến
relative a. gia tốc tương đối
Standar gravitationnal a. gia tốc trọng trường tiêu chuẩn
supplemental a. gia tốc tiếp tuyến
total a. gia tốc toàn phần
uniform a.gia tốc đều


sự tăng tốc, sự gia tốc, sự làm nhanh
a. by powering sự tăng nhanh độ hội tụ bằng cách nâng lên luỹ thừa
a. of convergence sự tăng nhanh độ hội tụ, gia tốc hội tụ
a. of Corriolis sự tăng tốc Coriolit
a. of gravity gia tốc trọng trường
a. of falliing body sự tăng tốc gia tốc vật rơi
a. of translation gia tốc tịnh tiến
angular a. gia tốc góc
average a. gia tốc trung bình
centripetal a. gia tốc hướng tâm

/æk'selə'reiʃn/

danh từ
sự làm nhanh thêm, sự thúc mau, sự giục gấp
gia tốc
acceleration of gravity (vật lý) gia tốc của trọng lực

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.