Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
hellenic
hellenic
[he'li:nik]
tính từ
(thuộc) Hy-lạp


/he'li:nik/

tính từ
(thuộc) Hy-lạp

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "hellenic"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.