Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
CR (Carriage Return)(Tech) xuống-về đầu hàng; về đầu hàng, phục qui [NB]


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.