Recent Searchs...
committal service ypres groom conical buoy historicity ground ball radar beacon tusked lombard inhibitive free-reed instrument phe phẩy cercopithecus talapoin almost gold-washing italian lira martyrize soda fountain horse brass class heterokontae nhảy cừu mustang mint tường thuật sweet balm cutting out work at dùi cui queue often real thing water glass biology lab sword dancing swim meet secularize focal distance definitely sea level load line wearisomeness year twelve-sided oncer nặng tình auditory cortex khuyến dụ wind gage student interpreter genus scolytus cấu tứ genus hippodamia class-action suit homelike
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.