Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
đoành


[đoành]
Pop, crack.
Tiếng pháo đoành một cái
A fire-cracker popped.Pop, crack
Tiếng pháo đoành một cái A fire-cracker popped


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.