Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
đề cập


[đề cập]
to be concerned with something; to deal with something; to mentionDeal with, touch upon
Đề cập một vấn đề To deal with a question


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.