Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
đặt điều


[đặt điều]
Fabricate a false story
Đặt điều cho ai
To faabricate a false story directed against someoneFabricate a false story
Đặt điều cho ai To faabricate a false story directed against someone


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.