Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
đặc sắc


[đặc sắc]
Special, of unusual excellence
Tiết mục đặc sắc trong chương trình biểu diễn
A special item on th programmeSpecial, of unusual excellence
Tiết mục đặc sắc trong chương trình biểu diễn A special item on th programme


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.