Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
đắm say


[đắm say]
to devote oneself to something
Đắm say khoa học
To devote oneself to scienceDevote oneself to
Đắm say khoa học To devote oneself to science


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.