Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
đấu lýverb
to reason
cuộc đấu lý duel of reason

[đấu lý]
to reason with somebody
Cuộc đấu lý
Duel of reason
Hơi đâu đấu lý với hạng người đó!
There's no reasoning with people like that!Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.