Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
âm mưudanh từ & động từ
Plot, scheme

[âm mưu]
plot; scheme; conspiracy
Đập tan một âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân
To crush a plot to overthrow the people's power
Ngấm ngầm âm mưu
To hatch a conspiracy
Nhóm âm mưu
Group of intriguers
Âm mưu đen tối
Jiggery-pokeryGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.