Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
à uômverb
To lump together
    anh phải phân biệt ai đúng ai sai, thay vì à uôm you must make a difference between who is right and who is wrong, instead of lumping things together


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.