Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
'twas
twas
[twɔs, twəz]
(viết tắt) của it was(vt của it was)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.