Recent Searchs...
permeation evade subdivision come across touch airing hit striking jade make-up jealous encounter đến nay counterfoil cross run out hoạt động acetylide run across fond shanny ping eyehole strike quài debit bang lout miss recruit excellent connect asperity run into unable terrify impinge on meeting glance orphan bump into violent collide with 大显身手 interleaving compact forgather amuse refund be striker sleeping 便
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.