Recent Searchs...
sword tide đầu cầu remordre pass on intersection bitter spike expert major pê đan aid good afternoon! công thức hoá học comic good ashamed daddy balmy book read howl nói gần nói xa chẳng qua nói thật collect/gather one's wits wade in proctorship magic formidable there is no holding somebody boast deterrent shriveled inodorous mứa chi phí snow bulb instruct sb to do sth equip dwarf sublieutenant arrière-pensée leg cutoff attenuator impoverish captaincy cutoff crow delay crossbench reserve mum mummy
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2016 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.