Chuyển bộ gõ


Từ điển Trung Việt - Phồn thể (Chinese Vietnamese Dictionary Traditional)[ān]
Bộ: 宀 - Miên
Số nét: 6
Hán Việt: AN
1. yên; an; yên ổn; vững chắc; ổn định。安定。
心神不安 。
tinh thần bất an; bồn chồn trong bụng.
坐不安 ,立不穩。
ngồi không yên, đứng không yên; đứng ngồi không yên.
2. làm yên lòng; ổn định。使安定(多指心情)。
安 民。
an dân; làm yên lòng dân chúng.
安 神。
làm cho yên tâm; an thần.
3. yên tâm; an tâm; hài lòng。對生活、工作等感到滿足合適。
安 于現狀(滿足于目前的狀況,不求進步)。
hài lòng với tình hình trước mắt
4. bình yên; an toàn; bình an。平安;安全(跟'危'相對)。
公安 。
công an.
治安 。
trị an.
轉危為安 。
chuyển nguy thành yên.
5. an bài; an trí; xếp đặt; sắp đặt; sắp xếp; sửa soạn; bố trí; đặt vào chỗ thoả đáng。安排;安置。使有合適的位置。
安 插。
xếp đặt (người, tình tiết câu chuyện) thoả đáng.
安 頓。
sắp đặt ổn thoả.
6. lắp; lắp đặt; lắp ráp; đặt vào; cài; cài đặt; lập; thiết lập。安裝;設立。
安 門窗。
lắp cửa sổ.
安 電燈。
lắp đèn điện.
咱們村上安 拖拉機站了。
thôn ta đã đặt trạm máy kéo rồi.
7. ghép; gán cho。加上。
安 罪名。
ghép tội.
8. rắp tâm; ý định xấu。存著;懷著(某種念頭,多指不好的)。
你安 的什么心?
mày rắp tâm làm điều gì?
9. họ An。姓。
10. đâu (đại từ nghi vấn hỏi nơi chốn )。問處所,跟'哪里'相同。
而今安 在?
mà nay đâu rồi?
11. sao; lẽ nào (đại từ nghi vấn tỏ ý hỏi vặn lại )。表示反問,跟'怎么、哪里'相同。
不入虎穴,安 得虎子?
không vào hang cọp, sao bắt được cọp con?
安 能若無其事?
lẽ nào bằng chân như vại?; sao lại làm ngơ cho được?
12. Am-pe; ampere。安培的簡稱。
Từ ghép:
安安心心 ; 安邦定國 ; 安步當車 ; 安瓿 ; 安插 ; 安川 ; 安厝 ; 安道爾 ; 安定 ; 安堵 ; 安頓 ; 安放 ; 安分 ; 安分守己 ; 安撫 ; 安哥拉 ; 安哥拉兔 ; 安好 ; 安家 ; 安家費 ; 安家落戶 ; 安江 ; 安靜 ; 安居 ; 安居樂業 ; 安卡拉 ; 安康 ; 安克雷奇 ; 安瀾 ; 安老 ; 安樂 ; 安樂死 ; 安樂椅 ; 安樂窩 ; 安理會 ; 安祿 ; 安謐 ; 安眠 ; 安眠藥 ; 安民告示 ; 安納波利斯 ; 安那其主義 ; 安寧 ; 安排 ; 安培 ; 安培計 ; 安培小時 ; 安沛 ; 安貧樂道 ; 安琪兒 ;
安寢 ; 安全 ; 安全玻璃 ; 安全島 ; 安全燈 ; 安全電壓 ; 安全理事會 ; 安全帽 ; 安全門 ; 安全剃刀 ; 安全系數 ; 安然 ; 安然無恙 ; 安仁 ; 安如泰山 ; 安如磐石 ; 安設 ; 安身 ; 安身立命 ; 安神 ; 安生 ; 安石榴 ; 安適 ; 安世 ; 安塔那那利佛 ; 安泰 ; 安提瓜和巴布達 ; 安替比林 ; 安土重遷 ; 安妥 ; 安危 ; 安慰 ; 安穩 ; 安溪 ; 安息 ; 安息香 ; 安息香酸 ; 安閑 ; 安詳 ; 安歇 ; 安心 ; 安逸 ; 安營 ; 安營扎寨 ; 安葬 ; 安之若素 ; 安置 ; 安裝Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.